Attendance - Wroughton Academies

Wroughton Infant Academy Attendance

2018 – 2019 – 95.3%

2017 – 2018 – 94.5%

2016 – 2017 – 94.0%

Wroughton Junior Academy Attendance

2018 – 2019 – 95.8%

2017 – 2018 – 95.2%

2016 – 2017 – 95%